• İnönü Mahallesi Batı Bulvarı No:99 Batıkent / Yenimahalle / Ankara

Hasta Hakları

Hastanemize sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;


1. Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde, sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma:

Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
 

3. Bilgilendirilme:

Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
 

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye, seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan doktorların ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
 

6. Bilgi İsteme:

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 

7. Mahremiyet:

Gizliliğe uygun olan  ortamda, her türlü sağlık hizmetini almaya,
 

8. Rıza ve İzin:

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 

9. Reddetme ve durdurma:

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
 

10. Güvenlik:

Sağlık hizmetini emniyetli bir ortamda almaya,
 

11. Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
 

12. Saygınlık görme:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 

13. Rahatlık:

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş ortamda sağlık hizmeti almaya,
 

14. Ziyaret:

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
 

15. Refakatçi bulundurma:

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 

16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 

17. Sürekli hizmet:

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.