• İnönü Mahallesi Batı Bulvarı No:99 Batıkent / Yenimahalle / Ankara

Üroloji

Özel Bilgi Hastanesi Üroloji Bölümü hem yetişkin, hem de çocuk hastalara ürolojik tanı ve tedavi hizmetlerini sunmaktadır. Bu hizmetler sunulurken klinik deneyimlerin bilimsel temellere dayandırılarak uygulanması ana hedefimizdir.

 

Fonksiyonel Üroloji

Günümüz ürolojisinde İdrar depolama ve boşaltma sorunlarının tanı ve tedavisini amaçlayan alt birimdir. Çoğu zaman işeme problemleri ile birlikte gözlenen cinsel fonksiyon bozuklukları da fonksiyonel ürolojinin konularından birisidir.

Ürodinami ünitesi (idrar akım hızı, sistometri, EMG, basınç-akım çalışmaları) idrar tutabilme ve idrar yapabilme ile ilgili sorunların ayrıntılı incelenmesini sağlar.

Özellikle alt üriner sistem semptomları olan (zor idrar yapma, sık çıkma, sıkışma hissi, idrar kaçırma….) ve nörojen mesane (spinal kord travmalı, multipl skleroz, myelodisplazi vb..) hastaları gerektiğinde ürodinamik olarak değerlendirildikten sonra tedavileri ve takipleri planlanmaktadır.

 

Erkek hastada  alt üriner sistemi en çok etkileyen Prostatın iyi huylu büyümesidir (BPH). BPH’ya bağlı işeme problemleri detaylı değerlendirildikten sonra,  güncel ilaç ve cerrahi tedavi yöntemler (TUR bipolar, Greenlight Lazer XPS) uygulanmaktadır.

 

Kadın Ürolojisi’sinde alt üriner sistemin en sık şikayetleri sıkışma hissi ve idrar kaçırmadır.

Stres tipi idrar kaçırma tedavisinde medikal ve cerrahi yöntemlerin (TOT,TVT….) yanı sıra, hafif ve orta dereceli şikayeti olan hastalar için lazer tedavisi uygulanmaktadır.

Aşırı aktif mesane – AAM (sıkışma hissi ve/veya sıkışma tipi idrar kaçırma), Mesane Ağrısı Sendromu / İnterstisyel sistit gibi hastalıkların İlaç tedavilerinin yanısıra, mesane içine Botulinum toksin enjeksiyonu ve nöromodülasyon tedavileri yapılmaktadır.

Pelvik organ sarkma tedavisi açık veya laparoskopik (uterus koruyucu sakrokolpopeksi) yöntemlerle uygulanmaktadır.

 

Androloji

Erkeklerde görülen erektil disfonksiyon olarak adlandırılan sertleşme ve boşalma problemlerine yönelik tanı ve tedavi olanakları mevcuttur. Sertleşme problemleri için uygulanan penil protez (tek parçalı veya şişirilebilir) implantasyonu, Total idrar kaçırma tedavisinde uygulanan altın standart yöntem olan yapay üriner sfinkter, Erkek İnfertilite tedavisinde uygulanan varikoselektomi mikrocerrahi teknikle Minasera Aldan Hastanesi Üroloji Bölümünde uygulanmaktadır.

 

Endoüroloji

Taş Hastalıkları

Üriner sistem taş hastalığı tedavisinde güncel teknolojik cihazların kullanılabildiği minimal invaziv endoskopik (kapalı sistem) yöntemler:

flekisbl ve rijid üreterorenoskop ile

– Üreterorenoskopi ve

– Retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) lazer (Holmium 30 W. Dornier) eşliğinde yapılmakta

Ayrıca

– Perkütan böbrek taşı cerrahisi – (PCNL) uygulanmaktadır.

 

Üroonkoloji

Prostat kanseri tanısında uygulanan prostat biopsisi transrektal bi-plane prob kullanılarak, sedasyon altında transperineal yöntemle yapılmaktadır. Bu yöntemle enfeksiyon riski minimuma indirilmektedir.

Ürolojik kanser hastalıklarının tedavisinde uygulanan radikal kanser cerrahisi ameliyatları açık ve laparoskopik (radikal ve parsiyel nefrektomi) yöntemlerle yapılmakta, bununla bağlantılı olan diversiyon ve lenf nodu diseksiyonları (RPLND v.b.) kliniğimizde uygulanmaktadır.  

 

Çocuk Ürolojisi

Çocuk ürolojisi, anne karnından başlamak üzere, yenidoğan ve daha sonraki dönemlerde görülebilen doğuştan ya da sonradan gelişen üriner ve genital sisteme ait hastalıklar ile ilgilenir. Bu hastalıklara örnek olarak hidrosel ve kordon kisti, inmemiş testis, sünnet, akut skrotum ve testis torsiyonu, hipospadias (doğuştan idrar çıkış deliğinin normal yerinden daha aşağıda olması) verilebilir.

Çocuklarda gece altını ıslatma, nörojen mesane v.b. problemler fonksiyonel üroloji kapsamında değerlendirilmektedir.

Bölüm Doktorlarımız

Üroloji Hakkında Son Yazılarımız